Den Gyllene Elden förbränner ved rent och effektivt

NunnaUunis patenterade förbränningsmetod Den Gyllene Elden (pat.nr EP1008808) producerar mycket hög temperatur, där veden förgasas jämnt och brinner väl. Tack vare den har utsläppen från vedförbränningen minskat till ett minimum. En äkta NunnaUuni-eldstad underskrider redan nu 2022 års EcoDesign-utsläppsgränser i testet för värmelagrande eldstäder, som är den strängaste av testmetoderna för eldstäder. Testet mäter rökgaserna under hela förbränningsprocessen, från och med det ögonblick då veden antänds.

I NunnaUuni används Den Gyllene Eldens rost, vilket innebär att veden tänds på underifrån, så att den börjar brinna snabbt. Veden brinner rent och med stor effekt ända från början.

När man tänder på veden i en eldstad ovanifrån bildar de fuktiga rökgaserna vid långsam förbränning ett beckskikt i eldstadens kanaler och rökgången. När skiktet torkar bildas blåsor, varvid det lätt uppstår en sotbrand.

Förbränningssmetoden den Gyllene Elden som utvecklats och patenterats av NunnaUuni är baserad på den precisa riktningen av luften, vilket säkerställer att exakt rätt mängd luft används i de olika faserna i bränningen. Detta är möjligt därför att det galler vi använder i våra eldstäder är specialkonstruerat med hål och utrustat med ett styrdon som säkerställer att mängden syre håller sig exakt rätt under de olika faserna i uppvärmningen, från tändning av elden ända till de glödande kolen.

Gyllene Elden förgasningsmethod, pat.no. EP1008808.
  1. Förbränningsluften tas in under Den Gyllene Eldens rost, antingen från rummet eller direkt utifrån. När luften kommer underifrån rostkonstruktionen kyler den ner rosten, samtidigt som den förvärms.
  2. En liten del av förbränningsluften leds som primärluft genom hålen i Den Gyllene Eldens rost in under glödbädden för att upprätthålla en jämn förgasningsförbränning av veden. (Detta är en avgörande skillnad i förhållande till traditionella gallerroster, där all förbränningsluft leds in under veden, vilket leder till okontrollerad förbränning.)
  3. En stor del av den föruppvärmda förbränningsluften leds som sekundärluft från kanterna av Den Gyllene Eldens rost och fördelas runt och ovanpå veden för att förbränna de gaser som konstant frigörs från veden i höga temperaturer på 800–1 200 °C.

 

 

 

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna